Privacyverklaring

Deze verklaring geeft informatie over hoe Psycho Atelier Johanna omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Onze contactgegevens

Naam praktijk: Psycho Atelier Johanna

Contactpersoon: Johanna Wendelaar Bonga-de Roon

Tel.: 06-82759647

E-mail: info@psychoatelierjohanna.nl

KvK-nr.: 81760884

Adres: Niersweg 1

Postcode / Plaats: 6591 CT Gennep

Onze dienstverlening

Psycho Atelier Johanna vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

  • het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
  • voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.

Regels bij persoonsgegevens

Psycho Atelier Johanna kan van u een dossier aanmaken. Als Psycho Atelier Johanna persoonlijke gegevens in uw dossier opneemt, zal zij zich aan de regels van dit privacyreglement houden. Deze hebben invloed op de verwerking van uw persoonsgegevens: 

  1. Psycho Atelier Johanna zal (persoons)gegevens in het dossier opnemen, zoals uw geboorteplaats en –datum, uw woonplaats en woonadres en de door u in het kader van de therapie verstrekte informatie. 
  2. Tot het dossier behoren nadrukkelijk niet de bevindingen van de therapeut en correspondentie tussen de therapeut en derden.  
  3. De in het dossier opgenomen persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim van therapeut.

Bron van verwerkte contactgegevens

Als Psycho Atelier Johanna persoonsgegevens van u verwerkt, die wij niet van uzelf hebben verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de ons verstrekte opdracht. De bron van die gegevens zal dan in de regel de zorgverzekeraar zijn.

Doorgeven van uw persoonsgegevens

Psycho Atelier Johanna geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren. Onder dit laatste valt nadrukkelijk het verstrekken van informatie aan uw zorgverzekeraar indien deze daarom vraagt. 

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Psycho Atelier Johanna niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en dat tot uiterlijk de een en dertigste december van het jaar waarin er vijf kalenderjaren zijn verstreken gerekend vanaf het kalenderjaar waarin u de eerste afspraak had. 

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer uw persoonsgegevens door Psycho Atelier Johanna worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.

Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. 

– Recht van inzage van de betrokkene 

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens Psycho Atelier Johanna verwerkt, voor welk doel dat is en  hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.

– Recht op rectificatie

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. 

– Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. 

– Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door Psycho Atelier Johanna wilt beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

– Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer uw persoonsgegevens wenst dat de persoonsgegevens worden overgedragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen. In geen geval zal Psycho Atelier Johanna haar persoonlijke bevindingen aan de andere dienstverlener overdragen. 

Wij zullen uw gegevens NIET gebruiken voor marketingdoeleinden van Psycho Atelier Johanna. 

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Psycho Atelier Johanna stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere (wettelijke) bepalingen. Mocht de therapeut om die reden niet aan één van de genoemde verzoek kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Psycho Atelier Johanna

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Psycho Atelier Johanna dan horen wij dit graag via ons emailadres: info@psychoatelierjohanna.nl.

U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.