Algemene voorwaarden van Psycho Atelier Johanna

Psycho Atelier Johanna is een handelsnaam van Niersdal Dieptepsychologen en ingeschreven bij de kamer van koophandel voor Nederland onder nummer @  en wordt hierna aangeduid als:  het Psycho Atelier.

1. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al de personen die ten behoeve van en/of in dienst van het Psycho Atelier werkzaam zijn. 

2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het Psycho Atelier, die als enige opdrachtnemer geldt, ook indien het de uitdrukkelijk of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Een opdracht aan het Psycho Atelier is met name geen opdracht aan “Mental! Training en Coaching by EWB”.

3. Een opdracht komt eerst tot stand, nadat deze door het Psycho Atelier schriftelijk is aanvaard. Het enkel opvragen en verkrijgen van uw persoonsgegevens geldt niet als aanvaarding. Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen en/of meerdere personen erbij zijn betrokken (zoals een werkgever en een of meer werknemers), is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de declaratie van het Psycho Atelier. Als een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijke persoon te zijn verleend. Als een opdracht wordt verstrekt door een werkgever ten behoeve van een of meer werknemers, dan wordt de opdracht ook geacht te zijn verstrekt door de werknemer(s).

4. Het Psycho Atelier streeft ernaar de verleende opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Het Psycho Atelier aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever e/of de persoon die therapie ontvangt, voor schade ontstaan ten gevolge van of direct en/of indirect verband houdende met de dienstverlening. 

5. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door het Psycho Atelier afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft en uitkeert. De therapeut die aan het Psycho Atelier is verbonden, is lid van de Jungiaanse Vereniging van Analytische Therapeuten (JVATN) voldoet aan de door de JVATN voorgeschreven verzekeringsplicht. Indien, om welke reden dan ook, in geval van aansprakelijkheid geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de betreffende zaak.

6. Indien de uitvoering van een opdracht van een cliënt meebrengt dat een derde wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal het Psycho Atelier niet aansprakelijk zijn voor eventuele fouten of andere tekortkomingen van deze persoon.

7. De opdrachtgever vrijwaart het Psycho Atelier tegen alle aanspraken van derden, zoals die van een medewerker in dienst van de opdrachtgever, de door het Psycho Atelier in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van het Psycho Atelier.

8. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het dan geldende standaard uurtarief vermeerderd met eventuele verschotten en omzetbelasting, verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen. De door het Psycho Atelier gehanteerde tarieven kunnen lopende de overeenkomst door haar worden aangepast. Verrichte werkzaamheden kunnen tussentijds in rekening worden gebracht. Het Psycho Atelier is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van (aanvullende) voorschotten te verlangen. Ontvangen voorschotten worden verrekend met de eindafrekening van de opdracht. 

9. Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. Indien dit niet gebeurt, zullen de volledige kosten voor een sessie in rekening worden gebracht. Indien de therapeut door overmacht (ziekte, weersomstandigheden,familieomstandigheden) niet in staat is een gemaakte afspraak uit te voeren, wordt in onderling overleg gezocht naar een passende oplossing. Het Psycho Atelier is niet aansprakelijk voor eventuele kosten die door de opdrachtgever zijn gemaakt, zoals reiskosten, opnemen van vrije dagen en dergelijke.

10. Betaling van declaraties van het Psycho Atelier dient – zonder beroep op opschorting of verrekening – te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk ander is overeengekomen of anders is vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. Indien het Psycho Atelier door niet tijdige betaling wordt genoodzaakt om herinneringsbrieven te sturen, zal voor iedere herinneringsbrief een bedrag van € 25.00 (exclusief BTW) in rekening worden gebracht. Indien het Psycho Atelier moet overgaan tot het nemen van invorderingsmaatregelen tegen een cliënt die in verzuim is, komen de kosten van buitengerechtelijke incasso, ten belope van tenminste 15% van die vordering, vermeerderd met de verschotten, ten laste van de cliënt/opdrachtgever.

11. Het Psycho Atelier heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen deelname van de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een therapeutische sessie te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten en/of te beëindigen.

12. Op de dienstverlening van het Psycho Atelier is de Klachten- en geschillenregeling van de JVATN  van toepassing. De Geschillencommissie neemt een klacht pas in behandeling nadat de klachtenregeling van het Psycho Atelier is doorlopen. Indien de opdrachtgever een klacht heeft over de therapeut zal hij deze klacht eerst aan de therapeut melden. Wordt daarop naar de mening van de opdrachtgever niet op bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot de Klachten- en geschillenregeling en/of de burgerlijke rechter. Indien een klacht ongegrond wordt verklaard, behoudt het Psycho Atelier zich het recht voor om de daaruit voortvloeiende kosten (zoals van rechtsbijstand, griffierechte en dergelijke) op de klager(s) te verhalen.

13. Op de rechtsverhouding tussen het Psycho Atelier en haar cliënten zal Nederlands recht van toepassing zijn. Alleen de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen het Psycho Atelier en een cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Limburg.

14. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op
aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van
cliënten.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Limburg.